Vind onze producten overal in Frankrijk en internationaal

Persoonlijke gegevens

PERSOONLIJKE GEGEVENS

OP DE LASHILEBEAUTY.COM WEBSITE

Versie van kracht op 01/01/2019

Identiteit van de voor de verwerking verantwoordelijke

YOANN ASSOULINE

Verzameling en doel van de gegevensverwerking

Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om een specifieke persoon te identificeren. Lashilé Beauty verzamelt persoonsgegevens van alle Gebruikers die op onze Site surfen, deze raadplegen en bestellen, met name door het gebruik van cookies in overeenstemming met de geldende wetgeving, met name met het oog op het bestellen en traceren van producten.

Lashilé Beauty verzamelt gegevens wanneer de Gebruiker :

- wenst te profiteren van de door Lashilé Beauty voorgestelde aanbiedingen

- op de site of per telefoon een bestelling of een verzoek om terugzending plaatst

- plaatst producten in hun winkelwagen

- contact opneemt met de klantenservice van Lashilé Beauty via elk communicatiemiddel dat hem/haar ter beschikking staat, zoals telefoon, e-mail, enz.

- door de Site bladert

- een informatieformulier op de Site invult

Doeleinden en rechtsgrondslag van de verwerking:

- traceerbaarheid van producten en voorkoming van gezondheidsrisico's => wettelijke verplichting

- het beheer en de follow-up van de commerciële betrekkingen tussen Lashilé Beauty en de Klant (met name verrichtingen in verband met bestellingen, leveringen en retourzendingen, transacties, betalingen en facturen, klachten, enz. => uitvoering van het contract

- verzending van promotieaanbiedingen van Lashilé Beauty => toestemming

- het voorstellen van aanbiedingen van Lashilé Beauty aan de Gebruiker via platforms van derden (advertentieplatforms, zoekmachines, sociale netwerken) => legitiem belang

- uitvoering van statistieken over publieksmeting en marketingstudies => rechtmatig belang

- preventie en bestrijding van fraude tijdens de betaling van de bestelling => wettelijke verplichting

Ontvangers van de gegevens:

De verzamelde gegevens zijn bestemd voor gebruik door Lashilé Beauty. De gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden (reclameplatforms, zoekmachines, sociale netwerken), aan de politie in het kader van gerechtelijke verzoeken, of aan de toezichthoudende autoriteiten. De gegevens kunnen ook worden verwerkt door onderaannemers die door Lashilé Beauty worden gebruikt om de inhoud van de Site te personaliseren, om bestellingen te verzenden, om schulden te innen, en om fraude te voorkomen en te bestrijden.

Recht op toegang, rectificatie en schrapping:

Overeenkomstig de Franse wet op de bescherming van persoonsgegevens van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, de wet op de bescherming van persoonsgegevens van 20 juni 2018, en de toepasselijke Europese regelgeving, heeft de Gebruiker recht op toegang, rectificatie en verwijdering van de gegevens die hem betreffen. De Gebruiker kan zich uitdrukkelijk verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens of deze beperken door gebruik te maken van het op de Site ter beschikking gestelde formulier, of door een brief te sturen per post naar SAS FULL STORE UNLIMiTED - 148 TRAVERSE DE LA MARTINE - PARC TERTIAIRE DE LA VERRERIE - BAT B2 - 13011 MARSEILLE - FRANKRIJK Tel. +33.04.91.03.91.85, of door een e-mail te sturen naar info@lashilebeauty.com.

De gebruiker dient zijn naam, voornaam en postadres op te geven. Het verzoek moet ondertekend zijn en vergezeld gaan van een geldig identiteitsbewijs met zijn handtekening. De gebruiker kan het adres specificeren waarnaar het antwoord moet worden gestuurd. Lashilé Beauty beschikt over een termijn van één maand vanaf de ontvangst van het verzoek van de Gebruiker om te reageren. Na afloop van deze termijn kan de Klant zich in geval van moeilijkheden wenden tot de CNIL (https://www.cnil.fr). De informatie die het mogelijk maakt de traceerbaarheid van de produkten vast te stellen, het bewijs van een recht of een contract te leveren, of die wordt bewaard om een wettelijke verplichting na te komen, kan worden gearchiveerd in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen.

Intrekking van de toestemming voor het gebruik van de verzamelde gegevens:

Het e-mailadres en telefoonnummer van de klant zijn noodzakelijk voor de verwerking en het beheer van de bestellingen en voor de zakelijke relatie tussen Lashilé Beauty en de klant. Behoudens toestemming van de Gebruiker, gebruikt Lashilé Beauty deze persoonsgegevens voor marketingcommunicatie.

De Gebruiker heeft de mogelijkheid om zich op elk moment systematisch uit te schrijven voor de marketingcommunicatie van Lashilé Beauty door te klikken op de link in de e-mails en door STOP per SMS te sturen naar het aangegeven nummer (gratis dienst).

Bovendien kan de Gebruiker verzoeken om alle marketingverzoeken te staken door een e-mail te sturen naar info@lashilebeauty.com. Bewaartermijn van de gegevens: Lashilé Beauty streeft ernaar de gegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk is voor de volledige nakoming van haar verplichtingen, welke in ieder geval niet langer zullen zijn dan drie jaar na het einde van de relatie met de Klant of de prospect. Aan het einde van deze periode worden de gegevens van de cliënt of prospect geanonimiseerd.

Niettemin kan informatie die de traceerbaarheid van producten, het bewijs van een recht of een overeenkomst, of de bewaring uit hoofde van een wettelijke verplichting mogelijk maakt, worden gearchiveerd in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen. Opslag en doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU: Lashilé beauty streeft ernaar om persoonsgegevens alleen op te slaan in de lidstaten van de Europese Unie, met inachtneming van de EU-verordening 2016/679, en in ieder geval alleen in "geschikte" landen in de zin van de verordening.

Lashilé Beauty garandeert dat zij alles in het werk zal stellen om ervoor te zorgen dat al haar partners zich houden aan de EU-regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Cookies:

Lashilé Beauty maakt op haar website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites, toepassingen, onlinemedia en advertenties worden opgeslagen in de browser of op het apparaat van de gebruiker.

Lashilé Beauty gebruikt twee soorten cookies:

1 - Verplichte cookies

- de voorkeuren en instellingen van de gebruiker onthouden

- de inloggegevens van de gebruiker onthouden

- onthouden wat er in het winkelwagentje van de gebruiker zit

- het publiek te meten (statistieken op te stellen over het aantal bezoekers van de site, met name met het oog op het voorkomen van eventuele storingen op de site en het meten van de doeltreffendheid van reclamecampagnes)

2 - Reclame cookies

- toestaan dat pagina's worden gedeeld met sociale netwerken

- het mogelijk te maken om op lashilebeauty.com advertenties weer te geven die aangepast zijn aan de interesses van de Gebruiker. Deze cookies worden gebruikt om de op de website zichtbare advertenties te optimaliseren, om te vermijden dat dezelfde advertenties telkens opnieuw worden getoond en om advertenties aan te bieden die de Gebruiker waarschijnlijk zullen interesseren.

Lashilé Beauty kan ook derden toestaan analyses en metingen uit te voeren, advertentieresultaten bij te houden en te rapporteren, sociale netwerkfuncties toe te voegen en namens haar advertenties op het internet aan te bieden. Alle reclamecookies kunnen worden geactiveerd / gedeactiveerd via een tool die beschikbaar wordt gesteld via de cookies banner die verschijnt wanneer de Gebruiker op lashilebeauty.com aankomt.