Vind onze producten overal in Frankrijk en internationaal

CGU

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

LASHILEBEAUTY.COM

http://www.LASHILEBEAUTY.COM

Versie van kracht op 01/12/2018

 • Klant: Gebruiker die een bestelling heeft geplaatst.
 • Gegevens: alle informatie die door de Gebruiker wordt verstrekt, met inbegrip van de gegevens die eventueel tijdens de bestelling worden verstrekt, onder zijn volledige verantwoordelijkheid, en die op de servers staan die door LASHILÉ BEAUTY worden beheerd
 • Producten: alle producten die door LASHILÉ BEAUTY op de markt worden gebracht op de website www.lashilebeauty.com.
 • Diensten: verwijst naar alle diensten die door het bedrijf LASHILÉ BEAUTY aan een Gebruiker worden geleverd en beschikbaar zijn op de site www.lashilebeauty.com.

I/ ALGEMEEN

1.1 Wettelijke identificatie

De site www.LASHILEBEAUTY.com wordt gepubliceerd door de vennootschap FULL STORE UNLIMITED LASHILÉ BEAUTY, SAS met een kapitaal van 20.000 euro, ingeschreven in het handelsregister van MARSEILLE onder het nummer Siret 83346416700018 - APE4791B, met maatschappelijke zetel op het adres 148 TRAVERSE DE LA MARTINE PARC TERTIAIRE DE LA VERRERIE - BAT B2 - 13011 MARSEILLE

vertegenwoordigd door de heer Assouline Yoann, voorzitter.

1.2 Toepassingsgebied

  § Deze algemene voorwaarden voor het gebruik van diensten (hierna de "AVU") zijn van toepassing op elk begin van gebruik van de Site gepubliceerd door het bedrijf FULLSTOREUNLIMITED (hierna "LASHILÉ BEAUTY"), door gebruikers (hierna "Gebruikers"), ongeacht of zij individuen of professionals zijn, ongeacht de clausules die kunnen staan op de documenten van de Gebruiker, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard door LASHILÉ BEAUTY. Het feit dat LASHILÉ BEAUTY op een bepaald moment geen gebruik maakt van een van deze clausules, kan niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand om later wel gebruik te maken van een van deze voorwaarden.

  1.3. Aanvaarding

  De Gebruiker stemt uitdrukkelijk in met deze AV en aanvaardt deze, en verklaart en erkent dat hij er volledig van op de hoogte is, en ziet derhalve af van het recht zich te beroepen op enig tegenstrijdig document, met name zijn eigen algemene aankoopvoorwaarden. Deze GCU zijn van toepassing gedurende de gehele periode van gebruik van de op de Site aangeboden diensten en totdat nieuwe GCU de huidige vervangen.

  1.4 Veranderingen

  LASHILÉ BEAUTY behoudt zich het recht voor om deze AV naar eigen goeddunken te wijzigen, afhankelijk van de technische evolutie van dewww.LASHILÉBEAUTY.com Website of het aanbod van Diensten, of als gevolg van de evolutie van de wetgeving. In het algemeen is het gebruik van de Site altijd onderworpen aan de meest recente versie van de AVG die op de Site is geplaatst en voor de Gebruiker toegankelijk is op het moment van het gebruik. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de AV op de Site zo vaak als nodig te raadplegen.

  1.5. Definities

  De hierna gedefinieerde termen, in het enkelvoud of in het meervoud, hebben in deze AVU de volgende betekenis:

  • Site: de internetsite op het URL-adres www.lashilebeauty.com.
  • Gebruiker: iedere natuurlijke persoon die de Site bezoekt, met inbegrip van Cliënten en Bezoekers.
  • Bezoeker: iedere natuurlijke persoon die nog geen bestelling op de Site heeft geplaatst en die de Site komt raadplegen.

  2.1. Doel - Algemene beschrijving van de diensten

  II/ TOEPASSING VAN DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN WWW.LASHILEBEAUTY.COM

  De onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden bepalen de voorwaarden voor toegang tot de site www.lashilebeauty.com, evenals de gebruikswijzen van de functionaliteiten ervan. Door zich toegang te verschaffen tot de Site, verbindt de Gebruiker er zich toe om zonder voorbehoud het geheel van deze Algemene Voorwaarden na te leven. Deze maatregel geldt a fortiori voor iedere Gebruiker die van de betaalde of gratis diensten van de Site profiteert en die niet kan profiteren zonder voorafgaande en uitdrukkelijke aanvaarding. Het gebruik van de Diensten impliceert dat de Gebruiker beschikt over een Internetverbinding en adequate computerapparatuur, waarvan de kosten onafhankelijk zijn van de door LASHILÉ BEAUTY aangeboden Dienst. In het kader van het gebruik van de Diensten kan het nodig zijn dat LASHILÉ BEAUTY de Gebruiker die een bestelling heeft geplaatst een bepaalde hoeveelheid informatie stuurt (nieuwsbrief, e-mails, enz.). Deze informatie maakt integraal deel uit van het abonnement op de Diensten, zij kan niet worden geweigerd tenzij de Gebruiker zich later afmeldt. De Gebruiker verbindt zich ertoe om niet te proberen om toegang te krijgen tot de Diensten met andere middelen dan de interfaces die LASHILÉBEAUTY voor dit doel ter beschikking stelt.

  2.2. Gebieden

  Deze Site staat open voor alle landen van de wereld, de levering van producten is alleen in Frankrijk (Metropolitan), Europa en Dom Tom. In het geval dat deze Site, de diensten die erop worden aangeboden of de manier waarop ze worden aangeboden, geheel of gedeeltelijk onwettig zijn volgens de nationale wetgeving van de woonplaats van de Gebruiker, is het aan de Gebruiker om af te zien van toegang ertoe vanuit dit grondgebied of om toegang te verkrijgen vanuit andere grondgebieden waar ze wel wettig worden geacht. De Gebruiker die ervoor kiest om toegang te krijgen tot het platform www.lashilebeauty.com vanuit een grondgebied waar het geheel of gedeeltelijk illegaal wordt geacht, doet dit op eigen initiatief, op eigen risico en het is zijn verantwoordelijkheid om de gevolgen van de toepassing van de regels van de openbare orde van het land waar hij verblijft op zich te nemen, zonder de verantwoordelijkheid op LASHILÉ BEAUTY af te schuiven.

  III/ GEBRUIK VAN DE SITE

  3.1 Abonnement op de Diensten

  De Gebruikers zijn de enige abonnees op de Diensten onder de voorwaarden van deze Overeenkomst. Het abonnement op de Diensten die door LASHILÉ BEAUTY via het platform www.lashilebeauty.com worden aangeboden, wordt online op de site www.lashilebeauty.com uitgevoerd aan het einde van het proces van het invullen van de persoonlijke gegevens van de Gebruiker die in de bestelformulieren worden verstrekt. Daartoe verbindt de Gebruiker zich ertoe te goeder trouw alle gegevens in te vullen die op de bestelformulieren voorkomen, met name zijn e-mailadres en zijn leveringsadres. De Gebruiker verklaart dat hij er zich ten volle van bewust is dat enkel de velden gevolgd door een sterretje verplicht zijn en zijn toegang tot de Diensten bepalen. Niettemin verbindt de Gebruiker zich ertoe om, naast de verplichte velden, te goeder trouw alle vrijwillig ingevulde velden in te vullen, waarvan hierboven een indicatieve lijst wordt gegeven. LASHILÉ BEAUTY behoudt zich het recht voor om een verzoek tot registratie op het platform te weigeren van personen die niet akkoord gaan met de AVG of die de verplichte velden niet volledig of te goeder trouw invullen of die niet alle documenten verstrekken die gevraagd kunnen worden. Door zich te registreren, verklaart de gebruiker dat hij/zij

  - Hij/zij heeft uit vrije wil zijn/haar toestemming gegeven

  3.2. Algemene beschrijving van de diensten

  De Site biedt Gebruikers een dienst aan voor de aankoop, veilige betaling en levering van Producten (voedingssupplementen) die moeten worden gebruikt als onderdeel van een gezonde levensstijl en die niet mogen worden gebruikt ter vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding.

  3.3 Klantrekening

  3.3.1. Beschikbaarheid

  Na aanvaarding van het aanbod door de Klant zal LASHILÉ BEAUTY automatisch een account aanmaken op naam van de Klant en hem een e-mail sturen met zijn verbindingsparameters, d.w.z. zijn e-mailadres en een willekeurig gekozen wachtwoord. Klanten hebben toegang tot hun persoonlijke klant-account door de verbindingsparameters te activeren (e-mailadres en wachtwoord verzonden door LASHILÉ BEAUTY), die worden geactiveerd bij de configuratie door LASHILÉ BEAUTY van hun klant-account. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de geldigheid van het in het bestelformulier voor de Producten opgegeven e-mailadres te controleren, voor zover dit e-mailadres een identificatie-element van de Klantenrekening vormt. In het geval van een onjuist e-mailadres is het mogelijk dat de Klant geen toegang heeft tot zijn account zonder dat LASHILÉ BEAUTY hiervoor verantwoordelijk is. Het is de verantwoordelijkheid van elke Klant om de vertrouwelijke code die door LASHILÉ BEAUTY bij het aanmaken van zijn Account wordt doorgegeven te wijzigen en ervoor te zorgen dat zijn code uit letters en cijfers van voldoende lengte bestaat.

  3.3.2. Verantwoordelijkheid voor de verbindingsparameters

  Elke Klant is verplicht de vertrouwelijkheid van zijn verbindingsparameters (login en wachtwoord) te handhaven. Hij is verantwoordelijk voor elk gebruik ervan, ongeacht of hij daarvoor al dan niet daadwerkelijk of uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Het is de Klant verboden zijn aansluitingsparameters aan een derde over te dragen, uit te lenen of over te dragen, of een derde toe te staan een verbinding met zijn account tot stand te brengen.

  De Klant verbindt zich er tevens toe :

  - LASHILÉ BEAUTY onmiddellijk op de hoogte te stellen in het geval van oneigenlijk gebruik van haar verbindingsparameters of haar account of in het geval van een andere inbreuk op haar beveiliging

  - ervoor zorgen dat hij/zij zijn/haar account aan het einde van elke gebruikssessie heeft verlaten via de daartoe bestemde link "Verbinding verbreken".

  3.3.3. Inhoud van de klantenrekening

  Er wordt gespecificeerd dat LASHILÉ BEAUTY geen eigendomsrecht heeft op de gegevens of informatie die de Klant bij het gebruik van de Service aan de Service verstrekt (de "Gegevens"). De Klant is als enige verantwoordelijk, en niet LASHILÉ BEAUTY, voor de nauwkeurigheid, kwaliteit, wettigheid en betrouwbaarheid van alle Gegevens. LASHILÉ BEAUTY kan alleen verantwoordelijk worden gehouden voor het wissen, corrigeren, vernietigen, beschadigen, verliezen of niet opslaan van Gegevens die niet het gevolg zijn van haar directe schuld en die niet het gevolg zijn van de toepassing van een gerechtelijke uitspraak of de schending van deze Overeenkomst door de Klant. In geval van beëindiging van dit Contract, verbindt LASHILÉ BEAUTY zich ertoe om de gegevens van de Klant waarvoor zij geen rechten heeft verworven, te wissen binnen een termijn van 1 jaar volgend op de datum waarop de beëindiging van kracht wordt.

  3.4. Licentie om de elementen van de Website te gebruiken

  LASHILÉ BEAUTY verleent de Gebruiker, die dit aanvaardt, een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-overdraagbare licentie om de door LASHILÉ BEAUTY verleende Diensten te gebruiken binnen de strikte grenzen van het voorwerp van deze AVU, namelijk de levering van Diensten.

  In dit verband stemmen Gebruikers er uitdrukkelijk mee in om niet:

  - Het verkopen, overdragen, publiceren, presenteren, openbaar maken of beschikbaar stellen aan derden van een van de diensten of inhoud die LASHILÉ BEAUTY hen ter beschikking stelt in het kader van deze AGV;

  • - Het toepassen of proberen toe te passen van reverse engineering, decompileren of disassembleren van elementen van de Site;
  • - De identificatie en eigendomsvermeldingen van LASHILÉ BEAUTY schrappen;
  • - Om, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming van LASHILÉ BEAUTY, enige test of analyse van prestaties of evaluatie met betrekking tot LASHILÉ BEAUTY of haar Site te publiceren;
  • - Om toegang te krijgen tot de broncodes van de software die de LASHILÉ BEAUTY website vormt;
  • - De elementen van de LASHILÉ BEAUTY-website te gebruiken of te kopiëren op een andere manier dan uitdrukkelijk toegestaan door dit document.

  3.3. Licentie om de elementen van de Site te gebruiken

  LASHILÉ BEAUTY verleent de Gebruiker, die dit aanvaardt, een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-overdraagbare licentie om de door LASHILÉ BEAUTY verleende Diensten te gebruiken binnen de strikte grenzen van het doel van deze AVU, namelijk het verlenen van Diensten. In dit verband stemmen Gebruikers er uitdrukkelijk mee in om niet:

  - Het verkopen, overdragen, publiceren, presenteren, openbaar maken of beschikbaar stellen aan derden van de diensten of inhoud die LASHILÉ BEAUTY hen ter beschikking stelt in het kader van deze AGV;

  - Het toepassen of proberen toe te passen van reverse engineering, decompileren of disassembleren van elementen van de Site;

  - De identificatie en eigendomsvermeldingen van LASHILÉ BEAUTY schrappen;

  - Om, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming van LASHILÉ BEAUTY, enige test of analyse van prestaties of evaluatie met betrekking tot LASHILÉ BEAUTY of haar Site te publiceren;

  - Om toegang te krijgen tot de broncodes van de software die de LASHILÉ BEAUTY website vormt;

  - De elementen van de LASHILÉ BEAUTY-website te gebruiken of te kopiëren op een andere manier dan hierin uitdrukkelijk is toegestaan.

  - geen gebruik te maken van de techniek van "deep linking", d.w.z. dat de pagina's van de Site niet mogen worden genest binnen de pagina's van een andere Site, maar toegankelijk moeten zijn door het openen van een venster.

  - de bron vermelden, die door middel van een hypertextlink rechtstreeks naar de inhoud in kwestie zal verwijzen.

  IV/ GEBRUIKERSGARANTIES - AANSPRAKELIJKHEID

  De Gebruiker verbindt zich ertoe over de bevoegdheid, het gezag en de hoedanigheid te beschikken die noodzakelijk zijn voor het aangaan en het nakomen van de in deze overeenkomst voorziene verplichtingen. De Gebruiker verbindt zich ertoe deze Algemene Gebruiksvoorwaarden na te leven. De Gebruiker erkent ook dat hij verantwoordelijk is voor alle activiteiten of praktijken die vanaf de Site of via de door LASHILÉ BEAUTY aangeboden Diensten worden uitgevoerd en verbindt zich ertoe alle toepasselijke lokale, nationale en buitenlandse wetten, voorschriften en verdragen na te leven, met inbegrip van die met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, internationale communicatie en de overdracht van gegevens van technische of persoonlijke aard, bestanden, vrijheden en intellectuele eigendom, evenals de rechten van derden.

  V/ VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKERS MET BETREKKING TOT INTELLECTUELE EIGENDOM

  Alle Gebruikers zijn strikt gehouden aan de onderstaande regels, waarvan de overtreding zal leiden tot de automatische beëindiging van hun abonnement op de Diensten. LASHILÉ BEAUTY behoudt zich ook het recht voor om een Gebruiker te vervolgen die de auteur is van een inbreuk die het bedrijf als bijzonder ernstig beschouwt.

  5.1. Respect voor copyright - Links (die behoren tot LASHILÉ BEAUTY of haar partners)

  Deze Site eerbiedigt het auteursrecht, alsmede de naburige rechten zoals de rechten van de producenten van databanken, alsmede het auteursrecht op de software die de Site vormt, hierna te noemen "auteursrecht". Alle auteursrechten van de beschermde werken die op deze Site worden gereproduceerd en meegedeeld, zijn voorbehouden voor de hele wereld. Behoudens toestemming is elk ander gebruik van de werken dan individuele en privé-reproductie en raadpleging verboden.

  5.1.1. Reproductie op papier

  De reproductie (afdrukken) van de pagina's van deze Site op papier is toegestaan voor strikt persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

  5.1.2. Reproductie op elektronische media

  De reproductie van het geheel of een deel van deze Site op een elektronische drager is verboden. Creëren van links naar http://www.lashilebeauty.com. De LASHILÉ BEAUTY website geeft toestemming voor het maken van een hypertext link naar haar inhoud, onder de volgende voorwaarden

  - De informatie mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke, associatieve of professionele doeleinden;

  - elk gebruik voor commerciële of reclamedoeleinden is uitgesloten, tenzij LASHILÉBEAUTY hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd

  - deze machtigingen gelden niet voor websites die informatie verspreiden van controversiële of pornografische aard, die aanzetten tot rassenhaat of enige vorm van discriminatie, of die in sterkere mate de gevoeligheden van de meerderheid van de bevolking kunnen kwetsen.

  - Voor andere toepassingen, raadpleeg LASHILÉ BEAUTY.

  - Achternaam

  - Voornaam/-namen

  - Titel

  - E-mail adres

  - Volledig fysiek adres

  - Telefoon

  De werking van de Site kan met zich meebrengen dat een bepaald aantal persoonsgegevens van Gebruikers wordt verzameld. Het voornaamste doel van deze verzameling is ervoor te zorgen dat de Site correct wordt weergegeven op het scherm van de internetgebruiker en om algemene bezoekstatistieken op te stellen. Het verzamelen van bepaalde persoonsgegevens kan geschieden door het gebruik van "cookies" bestanden die door de server die de Site host op de harde schijf van de Bezoeker worden opgeslagen om zijn navigatie op de Site te vergemakkelijken of om algemene statische gegevens over de frequentie van de Site vast te stellen. Hoewel zij geen rechtstreekse identificatie van de internetgebruiker mogelijk maken, worden zij door de CNIL als persoonsgegevens beschouwd. De op deze wijze verzamelde informatie wordt niet Links ingevoegd op http://www.lashilebeauty.com die naar andere sites verwijzen:

  Deze Site kan links bevatten naar websites van derden die niet door LASHILÉ BEAUTY worden beheerd. LASHILÉ BEAUTY is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites die de Gebruiker vanaf de Site kan bezoeken. Wanneer de Gebruiker zich toegang verschaft tot een andere website dan die van LASHILÉ BEAUTY, doet hij dat op eigen risico en kan LASHILÉ BEAUTY op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de informatie, gegevens, meningen, adviezen of verklaringen die op deze andere site worden gepresenteerd, noch voor de kwaliteit van de diensten die daar worden aangeboden. LASHILÉ BEAUTY verschaft deze links enkel voor praktische doeleinden, en het bestaan van deze links impliceert op geen enkele wijze dat LASHILÉ BEAUTY verantwoordelijkheid draagt of aanvaardt voor de inhoud of het gebruik van deze websites.

  5.2. Beperking van de rechten

  LASHILÉ BEAUTY is de houder of licentiehouder van de intellectuele eigendomsrechten van zowel de algemene structuur van de Website als de inhoud ervan. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat de toegang tot de Website en de Diensten die door LASHILÉ BEAUTY beschikbaar worden gesteld, geen overdracht of concessie van intellectuele eigendomsrechten (in het bijzonder merkrechten of auteursrechten) en andere rechten ten gunste van de Gebruiker inhoudt. De toegang tot de Diensten is uitsluitend beperkt tot het gebruik door de Gebruiker onder de voorwaarden en binnen de grenzen die in de onderhavige Algemene Voorwaarden zijn bepaald. In aanvulling op hetgeen is bepaald in paragraaf 6.1.De Gebruiker erkent en aanvaardt dat het gebruik dat door LASHILÉ BEAUTY wordt toegestaan, in termen van toegang tot haar Diensten en hun inhoud, in het bijzonder de toegang tot de Diensten uitsluit met het oog op reproductie, wederverkoop, uitwisseling, verhuur, wijziging, aanpassing, correctie, gratis of tegen betaling, van alle of een deel van de Website, de Diensten en hun inhoud die beschermd zijn door het merkenrecht, of door enig ander intellectueel eigendomsrecht. Geen van de bepalingen van deze AGV mag worden geïnterpreteerd als een overdracht of licentie van een van deze rechten ten gunste van de Gebruiker. Inderdaad, deze laatste heeft alleen het recht om voor eigen rekening de aangeboden diensten te gebruiken, indien nodig om ze door te verkopen, maar in ieder geval, de Gebruiker garandeert LASHILÉ BEAUTY tegen elke inbreuk op de hierboven genoemde rechten door zijn eigen handeling.

  VI/ PERSOONSGEGEVENS

  U kunt alle informatie over de verwerking die door LASHILE BEAUTY wordt uitgevoerd, lezen in ons online privacybeleid

  7.1. Principe en definitie

  VII / OVERMACHT

  Het optreden van een geval van overmacht heeft tot gevolg dat de prestatieverplichtingen van de partij die door de gebeurtenis wordt getroffen, worden opgeschort onder de voorwaarden die door de toepasselijke wettelijke bepalingen zijn vastgesteld.

  7.2. Uitvoering

  Indien zich een dergelijk geval van overmacht voordoet, worden de verplichtingen van dit Contract opgeschort. Indien de overmachtsituatie langer dan een maand duurt, kunnen deze algemene voorwaarden door elk van de partijen met relatieve werking worden opgezegd na ontvangst door de andere partij van een aangetekende brief.

  XIII/ GARANTIES EN UITSLUITINGEN VAN GARANTIES VAN LASHILÉ BEAUTY

  8.1. Hoofdzakelijk:

  LASHILÉ BEAUTY kan niet aansprakelijk worden gesteld, noch civielrechtelijk noch strafrechtelijk, in geval van een valse verklaring door de Gebruiker. LASHILÉ BEAUTY garandeert op geen enkele manier dat (i) het http://www.lashilebeauty.com-platform zal voldoen aan alle vereisten van de Gebruiker, (ii) dat het http://www.lashilebeauty.com-platform permanent beschikbaar zal zijn, zonder onderbreking of zonder fouten. Voor zover toegestaan door de toepasselijke regelgeving, kan LASHILÉ BEAUTY alleen verantwoordelijk worden gehouden voor directe schade die het gevolg zou zijn van een fout, bij de levering van de Diensten, die direct toe te schrijven is aan LASHILÉ BEAUTY.

  Aan de andere kant zal LASHILÉ BEAUTY niet aansprakelijk zijn voor enige indirecte en/of incidentele schade (met inbegrip van verlies van inkomsten, onderbreking van de bedrijfsvoering, tijdsbeperking, verlies van kansen of enige andere aard) als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van het platform http://www.lashilebeauty.com door de Gebruiker.

  8.2. Filiaal

  Het is mogelijk dat LASHILÉ BEAUTY op haar Site diensten aanbiedt die op de markt worden gebracht door partners in het kader van een affiliatiecontract, waarop de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden niet van toepassing zijn. Bijgevolg kan de Gebruiker LASHILÉ BEAUTY niet aansprakelijk stellen voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van een site of uit bestellingen bij haar partners.

  IX / INFORMATIE - VORDERING

  Elke klacht of verzoek om informatie betreffende het gebruik van de Site moet worden gericht aan LASHILÉ BEAUTY via de Site door te verwijzen naar de rubriek "Contacten", per telefoon door te bellen naar +33.04.91.03.91.85

  of per post op het volgende adres

  VOLLEDIGE WINKEL ONBEPERKT LASHILÉ BEAUTY, 148 TRAVERSE DE LA MARTINE PARK TERTIAIRE DE LA VERRERIE - BAT B2 - 13011 MARSEILLE

  De klacht zal binnen 30 werkdagen per post worden beantwoord indien de Gebruiker daar uitdrukkelijk om verzoekt. Indien de Gebruiker na afloop van deze termijn geen genoegdoening heeft gekregen, kan hij een tweede verzoek indienen door middel van een kennisgeving per aangetekende brief met ontvangstbevestiging. De behandeling van het verzoek mag niet langer duren dan een maand, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de kennisgeving. In alle correspondentie, elektronisch of per post, gericht aan LASHILÉ BEAUTY, verbindt de Gebruiker zich ertoe zijn naam en voornaam, naam, e-mailadres, het onderwerp van zijn verzoek, indien nodig met een kopie, en zijn identificatiecode te vermelden om zijn identificatie en de verwerking van zijn verzoeken mogelijk te maken. Onvolledige aanvragen kunnen door LASHILÉ BEAUTY niet in behandeling worden genomen.

  X/ ALGEMENE BEPALINGEN

  10.1. Tolerantie

  Het feit dat LASHILÉ BEAUTY op een bepaald moment niet prevaleert op een van deze algemene voorwaarden en/of een schending door de wederpartij van een van de verplichtingen waarnaar in deze voorwaarden wordt verwezen, tolereert, kan niet worden uitgelegd als een verklaring van afstand door LASHILÉ BEAUTY om vervolgens op een van de genoemde voorwaarden te prevaleren.

  10.2. Deelbaarheid

  De nietigheid van een van de clausules van deze Algemene Voorwaarden, met name in toepassing van een wet, een reglement of ten gevolge van een beslissing van een bevoegde rechtbank die in kracht van gewijsde is gegaan, zal niet leiden tot de nietigheid van de andere clausules, die hun volle uitwerking en draagwijdte zullen behouden.

  10.3 Rubrieken

  De titels van de artikelen van de AVG zijn uitsluitend bedoeld om de verwijzing te vergemakkelijken en hebben op zichzelf geen contractuele waarde of bijzondere

  contractuele waarde of bijzondere betekenis.

  XI/ TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

  11.1. De huidige GTU zijn uitsluitend onderworpen aan de Franse wet, met uitsluiting van elke andere wetgeving, zelfs in aanwezigheid van Gebruikers die ingezetenen of onderdanen van vreemde landen zijn. De officiële taal van deze GTU's is Frans. Het gebruik van een andere taal is slechts indicatief. In geval van moeilijkheden bij de interpretatie verwijzen de partijen uitsluitend naar de Franse tekst.

  11.2 Overeenkomstig de bepalingen van de Consumentenwet betreffende de minnelijke schikking van geschillen, is LASHILÉBEAUTY aangesloten bij de dienst van de e-commerce bemiddelaar van de FEVAD (Federatie van e-commerce en verkoop op afstand) waarvan de contactgegevens als volgt zijn: 60 Rue La Boétie - 75008 Parijs - Frankrijk http://www.mediateurfevad.fr. Na een voorafgaande schriftelijke aanvraag van de consument aan LASHILÉBEAUTY, kan de bemiddelingsdienst worden gecontacteerd voor elk consumentengeschil dat niet werd opgelost. Om te weten hoe u contact kunt opnemen met de bemiddelaar, klik hier.

  Bemiddeling is niet van toepassing in de volgende gevallen

  • geschillen tussen beroepsbeoefenaren ;
  • klachten van de Gebruiker bij de klantenservice van LASHILÉ BEAUTY of rechtstreekse onderhandelingen tussen de Gebruiker en LASHILÉ BEAUTY (maar een voorafgaande klacht van de Gebruiker bij LASHILÉ BEAUTY is niettemin noodzakelijk om de zaak voor te leggen aan de Bemiddelaar);
  • pogingen tot verzoening of bemiddeling op bevel van de rechter aan wie het geschil is voorgelegd;
  • een door LASHILÉ BEAUTY tegen de Gebruiker aangespannen procedure.

  De Gebruiker moet, vóór enige bemiddeling, een schriftelijke klacht rechtstreeks bij LASHILÉ BEAUTY indienen. Zijn verzoek om bemiddeling kan niet door de Ombudsman voor de Consument worden onderzocht zolang hij niet aantoont dat hij deze stap heeft gezet. Het verzoek om bemiddeling moet dan, op straffe van niet-ontvankelijkheid, binnen een termijn van een jaar na de datum van deze schriftelijke klacht worden ingediend.

  Een geschil kan niet door de ombudsman voor de consument worden onderzocht indien :

  • het verzoek is duidelijk ongegrond of misbruikt ;
  • het geschil is reeds onderzocht of wordt onderzocht door een andere bemiddelaar of door een rechtbank;
  • het geschil niet binnen zijn bevoegdheid valt;

  Indien een van deze gevallen van toepassing is, moet de bemiddelaar de gebruiker binnen drie weken na ontvangst van zijn dossier op de hoogte brengen van de afwijzing van zijn verzoek.

  11.3 Indien de bemiddeling geen resultaat oplevert (in voorkomend geval), zullen alle geschillen waartoe deze AGV aanleiding kunnen geven, betreffende de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering, de beëindiging, de gevolgen en de uitwerking ervan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken onder de voorwaarden van het gemene recht. In geval van geschillen met beroepsbeoefenaars en/of handelaars is uitsluitend de rechtbank van koophandel van Marseille bevoegd, onder voorbehoud van dwingende wettelijke bepalingen die een ander rechtsgebied aanwijzen.

  Ontkenning:

  Aankopen op de Site zijn toegestaan voor personen jonger dan 18 jaar, onder voorbehoud van toestemming van de houder van het ouderlijk gezag. De Klant die een aankoop op de Site wenst te doen, moet volledig op de hoogte zijn van zijn gezondheidstoestand. Klanten die te dun of zwanger zijn, moeten afzien van het gebruik van de Producten op de Site. Klanten met voedselintoleranties of lijdend aan specifieke pathologieën moeten alle producten die hen op enigerlei wijze kunnen storen, uit de aangeboden producten verwijderen. In geval van twijfel over zijn gezondheidstoestand of over eventuele medische contra-indicaties, verbindt de Klant zich ertoe een arts te raadplegen alvorens een aankoop te doen op de Site.

  Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor lichaamsbeweging, en mogen ook niet worden verward met medische en/of psychologische controle of consultatie. Evenzo moeten voedingssupplementen worden gebruikt als onderdeel van een gezonde levensstijl en mogen zij niet worden gebruikt ter vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding of van medicatie.

  Een kuur van voedingssupplementen is geen resultaatsverbintenis, de getuigenissen op de Site geven slechts bepaalde ervaringen weer. De getuigenissen op de site LASHILEBEAUTY.com zijn ingezonden door consumenten van LASHILÉ BEAUTY. De Klant erkent dat deze getuigenissen geen garantie zijn voor zijn eigen resultaten, maar de neiging hebben om mogelijke resultaten weer te geven en te illustreren, verkregen in het kader van een optimaal gebruik van voedingssupplementen LASHILÉ BEAUTY. De voor-en-na-foto's op de Site zijn een weergave van echte klantenervaringen die per brief of e-mail naar LASHILÉ BEAUTY zijn gestuurd door consumenten van LASHILÉ BEAUTY voedingssupplementen. De getuigenissen zijn niet bedoeld om de werkelijkheid weer te geven, maar alleen om de resultaten te illustreren die de Klant zou kunnen behalen door regelmatig gebruik van LASHILÉ BEAUTY producten.