Vind onze producten overal in Frankrijk en internationaal

ALGEMENE VERKOOP- EN INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

Lashile Beauty - Algemene verkoopvoorwaarden op internet (versie oktober 2023)
Lees deze algemene verkoopvoorwaarden aandachtig door voordat u producten bestelt op de website lashilebeauty.com. Door op de website lashilebeauty.com te bestellen, gaat u ermee akkoord onderworpen te zijn aan deze voorwaarden.

SAMENVATTING
1. Reikwijdte en precontractuele informatie
2. Waarschuwingen
3. Bestellingen
4. Abonnementen
5. Prijzen
6. Betalingsvoorwaarden
7. Leveringen
8. Garanties
9. Eigendomsoverdracht
10. Herroepingsrecht
11. Intellectueel eigendom
12. Persoonlijke gegevens
13. Koekjes
14. Diversen
15. Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR)
16. Klachten
17. Geschillen – toepasselijk recht
18. Precontractuele informatie - Acceptatie door de klant

1. Reikwijdte en precontractuele informatie

1.1. De contactgegevens van Lashilé Beauty Full Store Unlimited (het “Bedrijf”) zijn als volgt:
Lashilé Beauty Full Store Onbeperkt vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 20.000 EUR, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Marseille onder nummer 833 464 167.
Het hoofdkantoor
SAS FULL STORE UNLIMiTED - 148 TRAVERSE DE LA MARTINE - PARC TERTIAIRE DE LA VERRERIE – BAT B2 - 13011 MARSEILLE • FRANKRIJK
Telefoon +33 (0)4 91 03 91 85 (maandag tot vrijdag van 9.30 tot 12.30 uur
en van 14.00 tot 17.00 uur).
E-mail: info@lashilebeauty.com
BTW-nummer FR39 833 464 167

1.2. Toepassingsgebied: Deze algemene verkoopvoorwaarden (de “CGV”) zijn uitsluitend van toepassing indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

verkoop aan een niet-professionele koper, namelijk een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die niet binnen het bereik van zijn commerciële, industriële, ambachtelijke, liberale of agrarische activiteit vallen, in overeenstemming met artikel L221-1 van de Code consumptie; Of
verkoop aan een professional wanneer deze overeenkomst niet binnen de reikwijdte van de hoofdactiviteit van de professional valt en het aantal werknemers in dienst van de professional kleiner dan of gelijk aan vijf is, in overeenstemming met artikel L 221-3 van het Consumentenwetboek; En
de Producten te koop willen aanschaffen (voedingssupplementen in de vorm van “Gummies” (de “Product(en)”)) door het Bedrijf op de website van het Bedrijf www.lashilebeauty.com (de “Website”).
(hierna de “Klant(en)” genoemd)
Voor de aankoop van Producten door een minderjarige is de uitdrukkelijke toestemming van de houder van het ouderlijk gezag vereist.

1.3 Grondgebied buiten Frankrijk. In het geval dat de verkoop van de Producten, of de manier waarop ze te koop worden aangeboden, geheel of gedeeltelijk als illegaal of onwettig wordt beschouwd op grond van de wet die van toepassing is op het grondgebied waar de Klant woonachtig is, is het aan laatstgenoemde om af te zien van de toegang vanuit dit gebied of van de toegang ervan vanuit andere gebieden waar dit als legaal wordt beschouwd. Als de Klant ervoor kiest om toegang te krijgen tot de Website vanuit een gebied waar de verkoop van de Producten geheel of gedeeltelijk illegaal of illegaal wordt geacht, zal de Klant als enige de gevolgen van de toepassing van de wettelijke bepalingen van dit gebied op zich nemen, zonder dat het Bedrijf hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

1.4. Essentiële kenmerken van de Producten. De Klant wordt verzocht de beschrijving van elk Product op de Website te raadplegen om de precieze kenmerken ervan te achterhalen; en in geval van twijfel of verzoek om aanvullende informatie, contact op te nemen met het Bedrijf via de contactgegevens vermeld in artikel 15 van deze Algemene Voorwaarden.

1.5. Beschikbare voorraad. Productaanbiedingen vallen binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Informatie over de beschikbaarheid van de Producten wordt verstrekt op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. Indien een besteld Product niet beschikbaar is, wordt de Klant hiervan per e-mail op de hoogte gesteld. De Klant heeft dan de keuze tussen het aanvragen van een terugbetaling voor zijn bestelling bij de klantenservice of wachten op het aanvullen van de voorraad door het Bedrijf en het handhaven van zijn bestelling, die zo snel mogelijk zal worden verzonden.
Afhankelijk van de formulekeuze van de Klant, kunnen bepaalde geschenken, genaamd "goodies", door het Bedrijf aan de Klant worden aangeboden. Deze geschenken, indien van toepassing, worden vermeld op het beschrijvingsblad van de door de Klant gekozen formule. Deze geschenken worden aangeboden zolang de voorraad strekt.

1.6. Andere informatie. De informatie en informatie waarin de Consumentenwet voorziet, zijn rechtstreeks of door middel van verwijzing opgenomen in deze Algemene Voorwaarden.

2. Waarschuwingen

2.1 Tips voor gebruik. Voorzorgsmaatregelen voor gebruik. Gebruiksinstructies en voorzorgsmaatregelen voor gebruik verschijnen voor elk product op de website. De Klant wordt verzocht de gebruiksadviezen en voorzorgsmaatregelen vermeld op de Productfiches op de Website te raadplegen en te respecteren.

2.2 Effecten. De Klant erkent dat een kuur met voedingssupplementen een individuele ervaring is, dat de werking ervan dus niet vooraf nauwkeurig kan worden bepaald en dat er derhalve geen resultaatsverplichting op rust. Voedingssupplementen kunnen de praktijk van lichaamsbeweging niet vervangen en mogen niet verward worden met medische en/of psychologische monitoring of consultatie. Ook voedingssupplementen moeten worden gebruikt als onderdeel van een gezonde levensstijl en mogen niet worden gebruikt als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding of medicatie. Als er enige twijfel bestaat over zijn gezondheidstoestand of mogelijke medische contra-indicaties, moet de Klant een arts raadplegen voordat hij enige aankoop doet op de INTERNETsite.

3. Bestellingen

Het is aan de Klant om op de Website de Product(en) te selecteren die hij/zij online wil bestellen. Zodra de keuze gevalideerd is, moet de Klant alle informatie opgeven die nodig is voor de verzending van het Product:
Naam
Voornaam
E-mailadres
Volledig fysiek adres
Telefoonnummer

De Klant moet vervolgens de informatie met betrekking tot zijn bankkaart doorgeven op een onlineformulier, waardoor de veilige betaling van zijn bestelling mogelijk wordt:

de naam van de houder,
de 16 cijfers van uw bankkaart,
uiterste houdbaarheidsdatum,
de virtuele cryptogramcode die op de achterkant van de bankkaart staat.

In overeenstemming met artikel L.221-14 van het Consumentenwetboek zal het Bedrijf u, voordat de Klant de bestelling plaatst, herinneren aan de goederen die het voorwerp uitmaken van de bestelling, aan hun prijs, met de woorden: “bestelling met betalingsverplichting”, wat aangeeft dat Voor het plaatsen van een bestelling is betaling vereist.
Het onlinecontract komt tot stand wanneer de Klant op de knop klikt om de bestelling te bevestigen nadat hij de details van de bestelling en in het bijzonder de totale prijs ervan heeft bekeken en de gelegenheid heeft gehad om eventuele fouten te corrigeren.
Na het lezen van de details van de bestelling, en nadat alle gevraagde informatie is ingevuld, kan de Klant op “Valideren” klikken om de bestelling definitief te bevestigen. Validatie van de bestelling houdt aanvaarding van de Algemene Voorwaarden in. Validatie van de bestelling betekent dat de Klant over de nodige autorisaties beschikt om de gekozen betaalmethode te gebruiken.

De contractuele informatie wordt in het Frans gepresenteerd en zal onderworpen zijn aan een schriftelijke bevestiging per e-mail met daarin deze contractuele informatie, met inbegrip van in het bijzonder de lijst met bestelde Producten.

De Klant is verplicht de volledigheid en conformiteit van de bij de bestelling verstrekte informatie te controleren, in het bijzonder wat het leveringsadres betreft. Het Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele invoerfouten van de Klant en de daaruit voortvloeiende gevolgen (bijvoorbeeld vertragingen of leveringsfouten). In dit geval zijn de kosten voor het opnieuw verzenden van de bestelling voor rekening van de Klant.
Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om een ​​bestelling te weigeren in geval van niet-betaling, zelfs gedeeltelijk, van een eerdere bestelling of weigering van bankautorisatie bij online betaling.

4. Abonnementen

4.1 Abonnement. Voor elk abonnement moet de Klant op de Website klikken op “aankoop met abonnement” en zijn abonnement valideren tijdens het bestellen. De Klant wordt geleverd en de door de Klant verschuldigde bedragen worden afgeschreven volgens de door de Klant op de Website gekozen formule.

4.2 Afmelden. Het abonnement is vrijblijvend, maar er moet wel een herroepingstermijn van 3 dagen vóór de verjaardagsdatum (uitgezonderd weekends en feestdagen) gerespecteerd worden. Bij elke beëindiging kan de Klant rechtstreeks verbinding maken met zijn account en deze wijzigen of annuleren. Hij kan zijn verzoek ook per e-mail doorgeven aan info@lashilebeauty.com of telefonisch op 04.91.03.91.85 tijdens de openingstijden van de Klantenservice.
De stopzetting gaat in 30 dagen na ontvangst van het verzoek tot uitschrijving. Bijgevolg zal elke bestelling die tijdens de opzegtermijn loopt, door de Vennootschap worden uitgevoerd. De Klant kan geen terugbetaling krijgen voor de bestelling die is uitgevoerd na het verzoek tot ontbinding, ook niet als de klant eenzijdig besluit de ontvangen producten te retourneren.
Er wordt aan herinnerd dat in overeenstemming met artikel L.221-18 van het Consumentenwetboek, voor het abonnement dat de regelmatige levering van goederen omvat, de herroepingstermijn van veertien dagen vermeld in artikel 10.2 van deze Algemene Voorwaarden slechts loopt vanaf de ontvangst van het eerste artikel.

5. Prijzen
5.1. Prijzen van kracht. Het Bedrijf kan verplicht worden zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar de Producten zullen aan de Klant worden gefactureerd tegen de huidige tarieven die op de Website verschijnen wanneer de Klant de bestelling plaatst.

De prijzen vermeld op de Website:

zijn uitgedrukt in euro inclusief belasting;
exclusief bezorgkosten, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7.3 tot en met 7.5 van deze Algemene Voorwaarden.

5.2. Tariefkenmerken. De prijzen zijn vast en kunnen niet worden herzien gedurende de geldigheidsduur ervan, zoals aangegeven op de Website. Als er echter een of meer belastingen of bijdragen zouden worden ingevoerd of gewijzigd, naar boven of naar beneden, kan deze wijziging worden weerspiegeld in de verkoopprijs van de Producten die op de Website en op de verschillende verkoopmedia aanwezig zijn.

5.3. Factuur. Er wordt een factuur opgesteld door het Bedrijf en na de bestelling aan de Klant overhandigd. De Klant kan ook verzoeken om facturen per e-mail te verzenden door contact op te nemen met het Bedrijf via info@lashilbeauty.com.

6. Betalingsvoorwaarden

6.1. Betaalvoorwaarden. De prijs is volledig contant betaalbaar op de dag dat de bestelling door de Klant wordt geplaatst, via een beveiligde betalingsmethode, volgens de voorwaarden die op de Website staan ​​vermeld.
Het Bedrijf is niet verplicht de door de Klant bestelde Producten te leveren als de Klant de prijs niet volledig betaalt onder de voorwaarden aangegeven op de Website.
De door de Klant gedane betalingen worden pas als definitief beschouwd na de daadwerkelijke ontvangst door de Vennootschap van de verschuldigde bedragen.

6.2. Transactiebeveiliging

Het bedrijf verklaart dat de betaalkaartgegevens gecodeerd zijn en nooit ongecodeerd over het netwerk gaan. De betaling gebeurt rechtstreeks aan de bank.
Om de veiligheid van transacties te garanderen en fraude bij verkoop op afstand te voorkomen, kan het Bedrijf verplicht worden controles uit te voeren op het plaatsen van bestellingen.

Als onderdeel van een inspectie kan het Bedrijf de Klant per e-mail uitnodigen om het volgende te verzenden:
bewijs van adres en identiteit (bijvoorbeeld een elektriciteitsbon, een vaste telefoonrekening om de bestelling te voltooien).
Een gescande kopie van de gedeeltelijk verborgen voorkant van de bankkaart (zonder communicatie van het beveiligingscryptogram);

In dit geval begint de levertijd pas te lopen vanaf de datum van verzending van de bestelling, maar dit kan niet eerder zijn dan de validatie van de ondersteunende documenten.
Bij gebrek aan bewijs of als de verzonden documenten het niet mogelijk maken om de identiteit van de auteur van de bestelling, de realiteit van de domiciliëring of de schijnbare solvabiliteitsvoorwaarden vast te stellen, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om de bestelling of het verzoek te annuleren contante betaling om de veiligheid van online transacties en de perfecte afhaling van de bestelde Producten te garanderen.
6.3. Het niet naleven van de betalingsvoorwaarden. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om, in geval van niet-naleving van de betalingsvoorwaarden, de levering van lopende bestellingen van de Klant op te schorten of te annuleren.
6.4 Betaling via Klarna. Om u de betaalmethoden van Klarna aan te bieden, kunnen wij tijdens de betaling uw persoonsgegevens in de vorm van contactgegevens en bestellingen aan Klarna doorgeven, zodat Klarna kan beoordelen of u in aanmerking komt voor haar betaalmethoden en deze betaalmethoden kan aanpassen Jij. Uw overgedragen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de eigen privacyverklaring van Klarna.

7. Leveringen

7.1 Bestemming. De Producten kunnen worden geleverd op het vasteland van Frankrijk en overzeese gebiedsdelen, België, Zwitserland, Luxemburg, Spanje, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en alle andere bestemmingen die op de Website verschijnen. Indien de Klant levering op twee verschillende locaties wenst, zal hij twee verschillende bestellingen moeten plaatsen en de bijbehorende verzendkosten moeten betalen.
7.2 Deadlines. Voor leveringen op het vasteland van Frankrijk worden de Producten binnen 48 uur na de orderbevestiging per e-mail naar de Klant verzonden. Zodra de Producten zijn verzonden, vindt de levering plaats op het door de Klant door Colissimo 48H opgegeven adres (tussen 2 en 3 werkdagen). Voor alle overige bestemmingen bedraagt ​​de levertijd tussen de 2 dagen en 14 werkdagen; de naam van de vervoerder wordt na de bestelling per e-mail aan de Klant meegedeeld.
7.3 Spoedlevering. De Klant kan kiezen voor een spoedleveringsmethode. In dit geval zal aan de Klant een bijdrage in de leveringskosten worden gevraagd (het bedrag zal aan de Klant worden meegedeeld vóór de betaling van de bestelling). Het Bedrijf zal deze leveringsmethode aanbieden, afhankelijk van de haalbaarheid.
7.4 Retourneren. In geval van terugzending van het pakket naar de afzender, voor elke onmogelijkheid van levering of weigering van ontvangst door de Klant, om welke reden dan ook, wordt een bijdrage in de retourkosten ingehouden volgens de geldende tarieven van de vervoerder.

8. Garanties

8.1 Wettelijke garanties. Het Bedrijf is gebonden aan de wettelijke conformiteitsgarantie vermeld in de artikelen L. 217-4 tot L. 217-12 van het Consumentenwetboek en die met betrekking tot gebreken aan het verkochte artikel, onder de voorwaarden voorzien in de artikelen 1641 tot 1648 en 2232 van het burgerlijk wetboek.
Wettelijke conformiteitsgarantie:
In overeenstemming met de bepalingen van artikel L.217-15 van de Consumentenwet, worden de artikelen L. 217-4, L. 217-5 en L. 217-12 van de genoemde code hieronder weergegeven:

Artikel L217-4
“De verkoper levert goederen in overeenstemming met het contract en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering.
Hij is eveneens aansprakelijk voor conformiteitsgebreken die voortvloeien uit de verpakking, de montage-instructies of de installatie, wanneer dit krachtens de overeenkomst zijn verantwoordelijkheid is geweest of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd. »

Artikel L217-5
“Het pand voldoet aan het contract:
1° Indien het geschikt is voor het gebruik dat gewoonlijk van soortgelijke goederen wordt verwacht en, indien van toepassing:
- als het overeenkomt met de door de verkoper gegeven beschrijving en de eigenschappen bezit die de verkoper in de vorm van een monster of model aan de koper heeft gepresenteerd;
- als het de kwaliteiten biedt die een koper legitiem mag verwachten, gelet op de publieke verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering;
2° Of indien het de kenmerken vertoont die in onderlinge overeenstemming door de partijen zijn gedefinieerd of geschikt is voor een speciaal gebruik dat door de koper wordt gezocht, onder de aandacht van de verkoper wordt gebracht en dat deze laatste heeft aanvaard. »
Artikel L.217-12:
“De actie die voortvloeit uit het gebrek aan overeenstemming verstrijkt twee jaar vanaf de levering van de goederen. »
Garantie tegen verborgen gebreken:
Sectie 1641
“De verkoper is gebonden aan de garantie voor verborgen gebreken in het verkochte die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zodanig beperken dat de koper het niet zou hebben verkregen, of niet zou hebben verkregen. als hij ze had geweten, had hij er een lagere prijs voor gegeven. »
Sectie 1648
“De actie die voortvloeit uit herroepelijke gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek. »

8.2 Beperkingen van aansprakelijkheid. Het Bedrijf garandeert dat de Producten zijn onderworpen aan controles en tests die zijn uitgevoerd door de partnerlaboratoria van het Bedrijf voordat ze op de markt worden gebracht.
In ieder geval kan het Bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld door de Klant in de volgende gevallen:

gebrek aan geschiktheid van de Producten voor de behoeften van de Klant;
schade die de Klant lijdt als gevolg van oneigenlijk gebruik van de Producten;
het ontbreken van verificatie door de Klant, vóór de bestelling en tijdens de inname van de Producten, van zijn gezondheidstoestand en zijn eventuele allergieën voor een van de componenten van het Product.

De Klant erkent dat op een kuur voedingssupplementen geen enkele resultaatsverbintenis rust.
De getuigenissen op de website, ingediend door consumenten van het bedrijf, weerspiegelen uitsluitend specifieke ervaringen. De Klant erkent dat deze getuigenissen geen garantie vormen voor zijn eigen resultaten, maar de neiging hebben potentiële resultaten te vertegenwoordigen en te illustreren die behaald worden in het kader van een optimaal gebruik van de Producten.
De voor/na-foto's die op de Website verschijnen, zijn afbeeldingen van echte getuigenissen van klanten die per e-mail naar het Bedrijf zijn verzonden door consumenten van de Producten. Omdat de resultaten persoonlijk zijn, kunnen er geen resultaten worden gegarandeerd aan de Klant vanwege het gebruik van de door het Bedrijf geleverde Producten.

9. Overdracht van risico's
In overeenstemming met artikel L.261-4 van het Consumentenwetboek gaat elk risico van verlies of beschadiging van de Producten over op de Klant op het moment dat deze of een door hem aangewezen derde, en andere dan de door de Klant voorgestelde vervoerder, Bedrijf, fysiek bezit neemt van deze Producten.

10. Herroepingsrecht

10.1. Beginsel. De Klant beschikt over een termijn van veertien dagen om zijn herroepingsrecht uit te oefenen.
10.2. Voorwaarden voor het uitoefenen van het herroepingsrecht. In overeenstemming met artikel L. 221-18 van het Consumentenwetboek heeft de Klant vanaf de dag na ontvangst van de Producten een termijn van veertien dagen om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, door het beschikbare formulier op de Website per aangetekende post te verzenden met ontvangstbevestiging, of een ondubbelzinnige schriftelijke verklaring waarin de wens tot terugtrekking wordt uitgedrukt, naar het hoofdkantoor van het Bedrijf. Er wordt gespecificeerd dat, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, als de laatste dag op een zaterdag, zondag of feestdag valt, de deadline wordt verlengd tot de volgende dag.
In overeenstemming met artikel L.221-18 van het Consumentenwetboek wordt er echter aan herinnerd dat als de Klant heeft gekozen voor een abonnementsformule die de regelmatige levering van Producten omvat, de herroepingstermijn van veertien dagen pas loopt vanaf de ontvangst van het eerste Product. .

10.3. Rug. De Klant moet de volledige Producten in hun originele verpakking en in perfecte staat terugsturen naar het hierboven vermelde adres van het Bedrijf, zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen veertien dagen na mededeling van zijn beslissing tot herroeping. Beschadigde, beschadigde of onvolledige artikelen worden niet geretourneerd.
De Klant draagt ​​uitsluitend de directe kosten van het retourneren van de Producten, namelijk de retourkosten.

10.4. Terugbetaling. Het Bedrijf is verplicht alle betaalde bedragen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van retourkosten), aan de Klant zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop het Bedrijf op de hoogte is gesteld van de beslissing van de consument, terug te betalen. terugtrekken. Het Bedrijf kan de terugbetaling uitstellen totdat de goederen zijn teruggevonden of totdat de Klant het bewijs van verzending van het product heeft geleverd, waarbij de gekozen datum die van de eerste van deze gebeurtenissen is.

10.5 Uitzondering. In de volgende gevallen is het Bedrijf niet verplicht de Klant terug te betalen:
Aantal Producten lager dan de bestelling;
Geopende producten, al geconsumeerd;
Producten waarvan de veiligheidsring niet meer volledig is afgedicht;
Beschadigde producten of verpakkingen, waardoor deze niet meer op de markt kunnen worden gebracht;
Producten die niet zijn opgeslagen onder de omstandigheden die op de verpakking worden aanbevolen.

11. Intellectueel eigendom

11.1. De inhoud van de website is eigendom van het bedrijf en wordt beschermd door de Franse en internationale wetten met betrekking tot intellectuele eigendom.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze inhoud is ten strengste verboden en kan een misdrijf van namaak vormen.

11.2. De Vennootschap is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door de Klant gekochte Producten, in het bijzonder de knowhow, methoden, auteursrechten en patenten die verband houden met de software die bij hen hoort en die zij integreren, evenals de rechten met betrekking tot hun ontwerpen (ontwerpen en modellen) of de namen waaronder ze op de markt worden gebracht (merken). Het is de Klant verboden om de genoemde Producten, studies, tekeningen en modellen te reproduceren of te exploiteren zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van het Bedrijf.
12. Persoonlijke gegevens
Als onderdeel van bestellingen die door klanten op de website van het bedrijf worden geplaatst, verzamelt het bedrijf een bepaalde hoeveelheid gegevens, met name voor de betaling van de bestelling, de levering, het volgen van de bestelling en de after-sales service. Alle informatie met betrekking tot deze verwerking wordt gedetailleerd beschreven in het vertrouwelijkheidsbeleid dat door het bedrijf is ontwikkeld en hier toegankelijk is. »
13. Koekjes
Cookiebestanden worden opgeslagen in het geheugen van uw browser. Hun levensduur is permanent. Ze bevatten een unieke identificatie per browser. Ze vormen de geschiedenis van bezoeken aan de Website en aan elk van zijn pagina's. U kunt uw browser altijd configureren om deze cookies te weigeren, zonder dat dit uw navigatie op de Website beïnvloedt.

14. Diversen

14.1 De door het Bedrijf geregistreerde gegevens vormen het bewijs van alle transacties.

14.2. Voor de doeleinden van deze Algemene Voorwaarden heeft de term “schriftelijk” betrekking op post, elektronische post of fax.

14.3. In geval van nietigheid of niet-afdwingbaarheid van enige clausule van deze Algemene Voorwaarden, blijven de overige clausules van toepassing.

14.4. Elke afwezigheid van uitoefening door de Vennootschap van één of meerdere rechten die haar door deze Algemene Voorwaarden worden toegekend, kan nooit worden geïnterpreteerd als een afstand van deze of deze rechten door de Vennootschap.

14.5. Het optreden van een geval van overmacht heeft tot gevolg dat de prestatieverplichtingen van de partij die door de gebeurtenis wordt getroffen, worden opgeschort, onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke wettelijke bepalingen.

14.6 De officiële taal van deze Algemene Voorwaarden is Frans. Het gebruik van een andere taal is slechts indicatief. In geval van interpretatieproblemen zullen de partijen uitsluitend naar de Franse tekst verwijzen.

15. Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR)

De unieke identificatiecode gegenereerd door het Ecologische Transitiebureau (ADEME) waaronder het bedrijf is geregistreerd met betrekking tot de verplichtingen inzake uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR) vermeld in artikel L. 541-10 van de Milieucode is FR277083_01OZPV.

16. Klachten

16.1 Elke klacht of verzoek om informatie met betrekking tot de Producten of diensten moet op een van de volgende manieren naar het Bedrijf worden verzonden:

via de Website: door te verwijzen naar de rubriek “Contacten”;
per telefoon: +33 (0)4 91 03 91 85;
per post naar het adres: SAS FULL STORE UNLIMiTED - 148 TRAVERSE DE LA MARTINE - PARC TERTIAIRE DE LA GLERRERIE – BAT B2 - 13011 MARSEILLE • FRANKRIJK

16.2 Er wordt binnen 30 werkdagen per post gereageerd op de klacht, indien de Klant daarom uitdrukkelijk verzoekt. Indien de Klant aan het einde van deze termijn geen voldoening verkrijgt, beschikt hij over de mogelijkheid om een ​​tweede verzoek in te dienen door middel van een kennisgeving per aangetekende brief met ontvangstbevestiging. De behandeling van het verzoek zal niet langer duren dan één maand vanaf de ontvangst van de kennisgeving. In alle correspondentie, elektronisch of per post, gericht aan het Bedrijf, verbindt de Klant zich ertoe zijn/haar voor- en achternaam, naam, e-mailadres, het onderwerp van zijn/haar verzoek, met indien van toepassing een kopie bij te voegen, en zijn identiteitsbewijs te vermelden. om hun identificatie en de verwerking van hun verzoeken mogelijk te maken. Een onvolledig verzoek kan door het Bedrijf niet in behandeling worden genomen.

17. Geschillen – toepasselijk recht

17.1. In overeenstemming met de bepalingen van de Consumentenwet betreffende de minnelijke schikking van geschillen, sluit het Bedrijf zich aan bij de E-commerce Bemiddelingsdienst van FEVAD (Federatie van e-commerce en verkoop op afstand), waarvan de contactgegevens als volgt zijn: 60 Rue La Boétie – 75008 Parijs – http://www.mediatorfevad.fr. Na voorafgaande schriftelijke actie van consumenten jegens het Bedrijf kan contact worden opgenomen met de Bemiddelingsdienst voor elk consumentengeschil dat niet met succes is opgelost. Wilt u weten hoe u contact kunt opnemen met de bemiddelaar, klik dan hier.
Mediation is niet van toepassing in de volgende gevallen:
geschillen tussen professionals;
klachten ingediend door de Klant bij de klantenservice van het Bedrijf of rechtstreekse onderhandelingen tussen de Klant en het Bedrijf (maar een voorafgaande klacht van de Klant bij het Bedrijf is niettemin noodzakelijk om contact op te nemen met de bemiddelaar);
pogingen tot verzoening of bemiddeling op bevel van een rechtbank die het geschil behandelt;
procedure aangespannen door het Bedrijf tegen de Klant.

De Klant dient vóór iedere bemiddeling een schriftelijke klacht rechtstreeks bij het Bedrijf in te dienen. Zijn verzoek om bemiddeling kan pas door de consumentenbemiddelaar worden onderzocht nadat hij heeft vastgesteld dat hij deze procedure heeft uitgevoerd. Het verzoek om bemiddeling moet dan binnen één jaar na deze schriftelijke klacht worden ingediend, op straffe van niet-ontvankelijkheid.

Een geschil kan ook niet door de consumentenbemiddelaar worden onderzocht wanneer:
het verzoek is kennelijk ongegrond of onrechtmatig;
het geschil is eerder onderzocht of wordt onderzocht door een andere mediator of door een rechtbank;
het geschil valt niet binnen zijn rechtsgebied;

Indien hij zich in een van deze gevallen bevindt, moet de bemiddelaar de cliënt binnen drie weken na ontvangst van zijn dossier op de hoogte stellen van de afwijzing van zijn verzoek.
In geval van uitoefening van het recht om gebruik te maken van bemiddeling, zal het Bedrijf aan de Klant het ingevoerde systeem voor consumentenbemiddeling meedelen.

17.2. Indien bemiddeling (indien van toepassing) niet succesvol is, worden alle geschillen waartoe deze Algemene Voorwaarden en/of de daaruit voortvloeiende aan- en verkooptransacties aanleiding zouden kunnen geven, zowel over de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering, de beëindiging, de gevolgen als de gevolgen daarvan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken onder de voorwaarden van het gewoonterecht. In geval van een geschil met professionals en/of handelaars heeft de rechtbank van koophandel van Marseille de exclusieve jurisdictie, behoudens dwingende wettelijke bepalingen die jurisdictie toekennen aan een ander rechtsgebied.

17.3. Deze Algemene Voorwaarden en de daaruit voortvloeiende aan- en verkooptransacties zijn uitsluitend onderworpen aan het Franse recht.

18. Precontractuele informatie - Acceptatie door de klant

De klant is vóór het sluiten van de verkoopovereenkomst aan de klant op de hoogte gebracht van de informatie en informatie voorzien door de Consumentenwet, en in het bijzonder:

de identiteit van het Bedrijf (bedrijfsnaam, geografisch adres van de vestiging, telefoonnummer, e-mailadres, BTW-nummer);
de essentiële kenmerken van de aangeboden Producten, voor zover passend bij het gebruikte communicatiemedium en de desbetreffende diensten;
de totale prijs van de Producten, inclusief alle belastingen of, wanneer de prijs redelijkerwijs niet vooraf kan worden berekend, de wijze van berekening van de prijs en, indien van toepassing, eventuele bijkomende kosten of, wanneer deze kosten redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend, een verklaring dat deze kosten kunnen verschuldigd zijn;
de datum of uiterste termijn waarbinnen het Bedrijf zich ertoe verbindt de Producten te leveren;
het bestaan ​​en de voorwaarden voor uitoefening van de wettelijke conformiteitsgarantie voorzien in de artikelen L 217-1 s. van het Consumentenwetboek, de garantie tegen verborgen gebreken voorzien in artikelen 1641 s. van het Burgerlijk Wetboek;
de betalingsvoorwaarden, levering en uitvoering van de overeenkomst, alsmede de voorwaarden die de professional stelt voor de klachtenbehandeling;
de mogelijkheid om een ​​beroep te doen op een consumentenbemiddelaar.

De Klant erkent dat bestellen op de Website de volledige aanvaarding en aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden impliceert.