Vind onze producten overal in Frankrijk en internationaal

PRIVACYBELEID LASHILÉ BEAUTY

PRIVACY BELEID

ARTIKEL 1. ONDERWERP

Het doel van dit privacybeleid is om internetgebruikers te informeren over het verzamelen en verwerken van gegevens door LASHILE BEAUTY, alsmede over gegevens die worden verzameld tijdens uw navigatie op de site www.lashilebeauty.com.

ARTIKEL 2. DEFINITIE

Persoonlijke gegevens Elke informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd); als "identificeerbare natuurlijke persoon" wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiecode, of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Verwerking Elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

Bestand Elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens die volgens specifieke criteria toegankelijk zijn, ongeacht of dit geheel gecentraliseerd dan wel gedecentraliseerd is of functioneel of geografisch gedistribueerd is.

Gegevensbeheerder De natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een ander orgaan die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking vaststelt.

Onderaannemer De natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een ander lichaam die, ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke, persoonsgegevens verwerkt.

Ontvanger (partner) De natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam die persoonsgegevens ontvangt, ongeacht of het al dan niet een derde betreft.

Tussentijdse opslag Het is de handeling waarbij gegevens worden geïsoleerd in een tussenliggende opslagbasis, gescheiden van de actieve basis, met beperkte toegang in zoverre :

 • Er is een wettelijke verplichting om gegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren;
 • Bij ontstentenis van een bewaringsplicht zijn deze gegevens niettemin van administratief belang.

Cookies Een cookie, dat het equivalent is van een tekstbestand dat op de terminal van de internetgebruiker wordt opgeslagen wanneer de site wordt geraadpleegd www.lashilebeauty.com. Het cookiebestand kan alleen worden gelezen door de uitgever van het cookie.

ARTIKEL 3. AANVAARDING VAN HET PRIVACYBELEID

De internetgebruiker moet op de hoogte zijn van het privacybeleid en het aanvaarden, met name wanneer hij een bestelling plaatst op de website van LASHILE BEAUTY.

ARTIKEL 4. IDENTITEIT VAN DE VOOR DE VERWERKING VERANTWOORDELIJKE

De verantwoordelijke voor de verwerking is SAS LASHILE BEAUTY FULL STORE UNLIMITED, ingeschreven in het RCS van Marseille onder nr. 833 464 167 met maatschappelijke zetel te 41, boulevard Edouard Herriot - 13008 Marseille vertegenwoordigd door de heer Yoann ASSOULINE.

ARTIKEL 5. VERZAMELDE GEGEVENS EN DOELEINDEN

LASHILE BEAUTY verzamelt de volgende persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om u in staat te stellen uw persoonlijke online account aan te maken Op de website van LASHILE BEAUTY verzamelen wij uw naam, uw voornaam, uw e-mailadres en uw wachtwoord.
 • Om u toegang te geven tot uw account (beheer van uw toegang)Om u toegang te geven tot uw account (beheer van uw toegangen), verzamelen wij uw e-mailadres en uw wachtwoord.
 • Om u in staat te stellen uw bestelling te plaatsen, ongeacht of het om een eenmalige bestelling of een abonnement gaatOp de website van LASHILE BEAUTY verzamelen wij uw achternaam, voornaam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Om uw bestelling en/of abonnement te betalen, Onze betalingsprovider verzamelt uw bankgegevens. Uw creditcardnummers worden gecodeerd en LASHILE BEAUTY heeft er geen toegang toe.
 • Om de levering van het (de) bestelde product(en) te verzekeren, Wij verwerken dezelfde persoonsgegevens als die welke worden verzameld voor het plaatsen van een bestelling, met uitzondering van bankgegevens.
 • Om de klantenrelatie te beheren wanneer u contact opneemt met LASHILE BEAUTY via het online contactformulier (wij verzamelen uw naam, uw e-mailadres en alle persoonlijke gegevens die u in het bericht vermeldt), via ons contact email adres info@lashilebeauty.com (wij verzamelen uw e-mailadres en alle persoonlijke gegevens die u in uw bericht vermeldt), via onze officiële pagina's op sociale netwerken.
 • Om uw verzoek tot terugtrekking te verwerken, Wij verzamelen uw naam, uw voornaam, uw postadres, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw ordernummer.
 • om uw verzoeken tot uitoefening van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens te behandelen, verzamelen wij uw naam, voornaam, postadres, telefoonnummer, identiteitskaart of paspoort.
 • Om online fraude te voorkomen, online transacties op onze site te verzekeren en te beheren, betalingsincidenten en incassomanagement, verzamelen wij persoonsgegevens met betrekking tot uw identiteit, adres en betaalwijze.
 • het beheer van het eventueel uit de handel nemen en/of terugroepen van producten, Wij verzamelen uw naam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en ordernummer.
 • Met uw toestemming:
  • Indien u geen online account wenst aan te maken om uw bestelling te plaatsen, verzamelen wij uw contactinformatie (identiteit, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) Voor mogelijke toekomstige bestellingen.
  • Om u nieuwsbrieven te sturen over nieuws en aanbiedingen van LASHILE BEAUTY, verzamelen wij uw e-mailadres.
  • Om je een cadeau te sturen op je verjaardag, verzamelen we uw geboortedag en -maand.
  • Voor de verwerking van klantenbeoordelingenIndien u geen online-account wenst aan te maken om uw bestelling te plaatsen, zullen wij uw foto, uw voornaam en uw familienaam verzamelen. LASHILE BEAUTY publiceert alleen uw foto, uw voornaam en de eerste letter van uw naam op haar website.
  • Om statistische analyses van onze site uit te voerenWij gebruiken deze informatie om het publiek en de productvoorkeuren te meten, zodat wij onze activiteiten vanuit marketing- en commercieel oogpunt kunnen verbeteren en aanpassen.

ARTIKEL 6. DE RECHTSGRONDSLAG VOOR VERWERKING

De rechtsgrondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens door LASHILE BEAUTY zijn de volgende:

6.1. Wettelijke verplichtingen

In het kader van haar activiteit is LASHILE BEAUTY verplicht bepaalde gegevens te verwerken om de wet na te leven, zoals het geval is voor de boekhoudkundige verwerking van de bestellingen die u op de site plaatst www.lashilebeauty.com.

Dit omvat ook gegevens over het uit de handel nemen of terugroepen van producten.

6.2. Uitvoering van de overeenkomst

Wanneer u een bestelling plaatst op de website van LASHILE BEAUTY, aanvaardt u de algemene verkoopvoorwaarden die het contract vormen dat u bindt met LASHILE BEAUTY. Om het contract en dus de bestelling te kunnen uitvoeren, moet LASHILE BEAUTY bepaalde gegevens verwerken, met name voor de betaling van de bestelling, de levering en de opvolging van de bestelling, en de dienst na verkoop.

6.3. Toestemming

Sommige verwerkingen zijn gebaseerd op uw toestemming. Dit is het geval voor de inschrijving op de nieuwsbrief, de verzending van een cadeau op uw verjaardag of de koppeling van uw kredietkaartgegevens aan uw rekening voor toekomstige bestellingen. Dit is ook het geval voor uw getuigenissen die online op de site worden geplaatst.

Dit is ook het geval voor bepaalde cookies, met name die van derden.

6.4. Gewettigd belang

Een deel van de door LASHILE BEAUTY verrichte verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op haar legitieme belangen. Dit is het geval voor de preventie en de bestrijding van fraude op de site www.lashilebeauty.comde terugvordering van onbetaalde bestellingen, indien van toepassing.

ARTIKEL 7. BEWAARTERMIJN VAN UW GEGEVENS

De gegevens betreffende de verzending van nieuwsbrieven worden bewaard voor een periode van drie (3) jaar vanaf de datum van uw laatste activiteit op de site, met inbegrip van de verzending van een e-mail.

De bewaartermijn voor toestemming die wordt gegeven voor het plaatsen van cookies is maximaal 13 maanden.

De via tracers/cookies verzamelde informatie wordt maximaal 25 maanden bewaard.

Creditcardgegevens worden maximaal 15 maanden bewaard na betaling van de bestelling door de internetgebruiker.

Persoonsgegevens met betrekking tot de boekhouding van bestellingen worden, overeenkomstig de wettelijke verplichtingen, gedurende 10 jaar bewaard.

ARTIKEL 8. ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens worden door LASHILE BEAUTY verzameld en verwerkt. Sommige van de persoonsgegevens van de internetgebruiker en/of klanten kunnen echter ook bestemd zijn voor derden die met of voor rekening van LASHILE BEAUTY werken.

Hiertoe behoren met name onderaannemers van LASHILE BEAUTY zoals

 • De gastheer van de site www.lashilebeauty.com
 • Dienstverleners op het gebied van vervoer
 • Logistieke dienstverleners
 • Betalingsproviders, zowel voor een eenmalige bestelling als voor een abonnement;
 • Aanbieders van preventie en bestrijding van fraude;
 • Software-editor voor het versturen van nieuwsbrieven en promotieaanbiedingen van LASHILE BEAUTY.

Het is ook Google analytics®, Facebook®, Instagram® en Snapchat®, TikTok® voor publieksanalyse.

Tenslotte zijn het het accountantskantoor en de advocaten van LASHILE BEAUTY.

ARTIKEL 9. LOCATIE VAN UW GEGEVENS EN DOORGIFTE BUITEN DE EUROPESE UNIE

Sommige van de ontvangers van persoonsgegevens bevinden zich buiten de Europese Unie.

Om de overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Unie met de betrokken dienstverleners uit te voeren, neemt LASHILE BEAUTY contractuele, organisatorische en technische waarborgen overeenkomstig de bepalingen van de RGPD en de LIL (wet op de informatica en de vrijheden van 6 januari 1978).

ARTIKEL 10. UW RECHTEN

10.1. Recht van toegang (artikel 15 van de RGPD)

U hebt het recht om bevestiging te krijgen of uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt. Ingeval gegevens worden verwerkt, hebt u recht op toegang tot die gegevens en tot de volgende informatie:

 1. De doeleinden van de verwerking;
 2. De betrokken categorieën persoonsgegevens;
 3. de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de gegevens zijn of zullen worden verstrekt;
 4. Indien mogelijk, de beoogde bewaringstermijn van de gegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die zijn gebruikt om deze termijn te bepalen;
 5. het bestaan van het recht te verzoeken om rectificatie of wissing van gegevens, of om beperking van de verwerking, dan wel het recht tegen verwerking bezwaar te maken;
 6. Het recht om een klacht in te dienen bij de CNIL;
 7. Wanneer persoonsgegevens niet rechtstreeks bij u worden verzameld, alle bij de bron beschikbare informatie;
 8. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering en, ten minste in dergelijke gevallen, relevante informatie over de onderliggende logica en de betekenis en de beoogde gevolgen van de verwerking voor u.

U krijgt een kopie van de gegevens die worden verwerkt.

Het is mogelijk dat u een redelijke vergoeding op basis van administratieve kosten moet betalen voor extra kopieën die u aanvraagt.

Indien u om een digitale kopie van de gegevens verzoekt, zullen deze u in een algemeen gebruikte digitale vorm worden verstrekt, tenzij u anders verzoekt.

Ten slotte mag het recht om een kopie van persoonsgegevens te krijgen geen inbreuk maken op de rechten en vrijheden van anderen.

10.2. Recht op correctie (artikel 16 van de GDPR)

U hebt het recht te vragen dat uw gegevens die onjuist zouden zijn, zo snel mogelijk worden gecorrigeerd. U hebt ook het recht te verlangen dat onvolledige persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden aangevuld, onder meer door het verstrekken van een aanvullende verklaring.

10.3. Recht om gegevens te laten wissen (artikel 17 van de GDPR)

U hebt het recht om uw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk te laten wissen wanneer een van de volgende redenen van toepassing is:

 1. De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt;
 2. U trekt uw toestemming waarop de verwerking is gebaseerd in en er is geen andere rechtsgrondslag voor de betrokken verwerking. De intrekking van de toestemming geldt voor de toekomst;
 3. U maakt gebruik van uw recht om bezwaar te maken en er is geen dwingende legitieme reden voor de verwerking;
 4. De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 5. De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

U wordt ervan in kennis gesteld dat het recht om gegevens te laten wissen niet van toepassing is indien de verwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering.

10.4. Recht om verwerking te beperken (artikel 18 van de GDPR)

U hebt het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:

 1. Verificatie van uw gegevens nadat u de juistheid van uw persoonsgegevens hebt betwist;
 2. De verwerking is onwettig en u maakt bezwaar tegen het wissen van uw persoonsgegevens en eist de beperking van het gebruik ervan;
 3. LASHILE BEAUTY heeft uw persoonsgegevens niet langer nodig voor verwerking, maar de gegevens zijn noodzakelijk voor u om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
 4. U hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking en LASHILE BEAUTY gaat na of de door LASHILE BEAUTY nagestreefde legitieme redenen zwaarder wegen dan uw legitieme redenen.

10.5. Recht op de overdraagbaarheid van persoonsgegevens (artikel 20 van de GDPR)

Op uw verzoek hebt u het recht uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat wanneer:

 1. De verwerking is gebaseerd op toestemming of op een overeenkomst ;
 2. En de verwerking geschiedt via geautomatiseerde processen.

Bij de uitoefening van dit recht hebt u het recht om uw persoonsgegevens rechtstreeks aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke te laten doorgeven, voor zover dat technisch mogelijk is.

Het recht op portabiliteit laat de rechten en vrijheden van derden onverlet.

10.6. Recht om bezwaar te maken (artikel 21 van de GDPR)

Op grond van het recht van bezwaar hebt u het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van legitieme belangen.

Persoonsgegevens zullen niet langer worden verwerkt, tenzij wordt aangetoond dat er dwingende legitieme gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan uw belangen en rechten en vrijheden of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering.

10.7. Lot van persoonsgegevens post mortem

In toepassing van de wet hebt u de mogelijkheid uw richtlijnen inzake het bewaren, het wissen en het meedelen van uw persoonsgegevens in geval van overlijden vast te leggen.

U kunt uw specifieke richtlijnen aan ons meedelen of ze registreren bij een gecertificeerde digitale betrouwbare derde partij.

U kunt dus een persoon van uw keuze aanwijzen om uw instructies uit te voeren. Anders, zullen het je erfgenamen zijn.

U hebt het recht uw instructies te allen tijde te wijzigen of in te trekken.

10.8. Recht om zich tot de CNIL te wenden

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de CNIL, de toezichthoudende autoriteit (www.cnil.fr).

ARTIKEL 11. HOE U UW RECHTEN KUNT UITOEFENEN

11.1. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Voor alle verzoeken betreffende persoonsgegevens die door LASHILE BEAUTY worden verwerkt, kunt u uw verzoeken richten aan de volgende adressen

  • Per post: SAS FULL STORE UNLIMiTED - 148 TRAVERSE DE LA MARTINE - PARC TERTIAIRE DE LA VERRERIE - BAT B2 - 13011 MARSEILLE - FRANKRIJK

LASHILE BEAUTY kan u om een kopie van uw identiteitsbewijs vragen als er twijfel bestaat over de identiteit van de aanvrager.

11.2. Responstijd

LASHILE BEAUTY heeft een periode van één (1) maand om u te antwoorden vanaf de datum van ontvangst van uw verzoek. Deze periode kan met twee (2) maanden worden verlengd, afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken. LASHILE BEAUTY brengt de betrokken persoon binnen een maand na zijn verzoek op de hoogte.

In het geval dat u gebruik maakt van uw recht op verwijdering of uw recht om gegevens te laten wissen, wordt u ervan op de hoogte gesteld dat LASHILE BEAUTY verplicht kan zijn uw persoonsgegevens te bewaren in de gevallen waarin de wet voorziet, zoals bijvoorbeeld de uitoefening van uw rechten.

ARTIKEL 12. COOKIES

De cookies die op uw terminal (PC, telefoon, tablet) kunnen worden geïnstalleerd, kunnen door verschillende entiteiten partners van LASHILE BEAUTY en voor verschillende doeleinden worden geplaatst.

Voor sommige cookies is uw toestemming nodig om ze te kunnen installeren, voor andere is alleen informatie nodig.

12.1. Cookies die op uw terminal kunnen worden geplaatst

a. Essentiële cookies

Dit zijn cookies die essentieel zijn om een bestelling op onze site te voltooien of om u in staat te stellen op onze site te surfen. Het weigeren (wanneer u uw browser instelt om alle cookies te weigeren) of verwijderen van deze cookies kan ertoe leiden dat u uw bestelling niet kunt voltooien.

Het kan ook de navigatie op onze site bemoeilijken.

b. Functionele cookies

Dit zijn cookies waarmee u zich op onze site kunt authentiseren zonder dat u opnieuw verbinding hoeft te maken of waarmee uw winkelmandje gedurende een bepaalde tijd in het geheugen wordt bewaard.

Deze cookies zijn niet verplicht, maar kunnen uw toegang tot onze diensten vergemakkelijken.

c. Analyse cookies

Deze cookies zijn nuttig voor LASHILE BEAUTY omdat ze informatie verschaffen over het gebruik van de site door de internetgebruikers, zoals weten welke pagina's het vaakst worden geraadpleegd. Zij maken het mogelijk om het publiek te meten en vervolgens de pagina's, navigatie en activiteiten van LASHILE BEAUTY te verbeteren.

d. Reclame cookies

Reclamecookies kunnen door partners van LASHILE BEAUTY op uw terminal worden geïnstalleerd.

Het doel van deze cookies is om u toe te staan advertenties te zien op sites van derden die overeenkomen met uw interessecentra volgens uw verschillende browse-activiteiten, hetzij op de LASHILE BEAUTY site of op andere sites.

Om deze weergave van reclame mogelijk te maken, is het mogelijk dat bepaalde persoonsgegevens worden gekruist met andere persoonsgegevens die door de partners zijn verzameld.

e. Geolocatie cookies

Om u in staat te stellen na te gaan waar u producten kunt kopen in de buurt van uw locatie, hebt u de mogelijkheid om u te laten geolokaliseren. Als u daarvoor toestemming geeft, wordt een cookie geïnstalleerd om u te kunnen lokaliseren. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

f. Cookies voor sociale netwerken

Vanaf onze website heeft u de mogelijkheid, door te klikken op de logo's van de verschillende beschikbare sociale netwerken, om de officiële pagina's van LASHILE BEAUTY op deze verschillende sociale netwerken te raadplegen.

Of het nu gaat om het uitgeven en/of plaatsen en/of lezen van cookies van deze verschillende sociale netwerken, deze vallen echter onder het privacybeleid van deze laatste (Facebook®, Instagram®, Pinterest®, LinkedIn®, TikTok® en Snapchat®).

Hetzelfde geldt voor het platform voor het delen van inhoud YouTube®.

Om er meer over te weten te komen en uw keuzes te bepalen, bezoekt u gewoon de websites van elk van deze sociale netwerken of platforms voor het delen van inhoud.

12.2. Beheer van cookies op onze site

Wanneer u onze site bezoekt, hebt u de mogelijkheid alle cookies te aanvaarden, cookies te weigeren en vooral de parameters van de cookies in te stellen, d.w.z. de cookies te kiezen die u aanvaardt en de cookies die u weigert.

Het is belangrijk op te merken dat u uw keuze op elk moment online kunt wijzigen.

12.3. Beheer van cookies via de keuzes die uw browser biedt

U hebt de mogelijkheid om uw browser software zo te configureren:

 • Accepteer alle cookies
 • Weiger alle cookies globaal of na een specifiek verzoek
 • Alle cookies accepteren

Indien u in uw browser software van elke Terminal de registratie van Cookies heeft aanvaard, kunnen de Cookies geïntegreerd in de pagina's en inhoud die u heeft geraadpleegd tijdelijk - zonder dat dit langer dan dertien (13) maanden kan duren - worden opgeslagen in een daartoe bestemde ruimte van uw Terminal. Zij zijn alleen leesbaar voor de afzender.

 • Weigering van alle cookies

Door uw browserparameters in te stellen, hebt u de keuze tussen twee mogelijkheden:

 • Het accepteren of weigeren van de opslag van cookies op uw terminal in het algemeen;
 • Accepteer of weiger Cookies na specifieke voorstellen en voordat de Cookie(s) op uw terminal worden opgeslagen.

Alvorens uw browser te configureren, vestigt LASHILE BEAUTY uw aandacht op het feit dat deze aanvaarding of weigering van Cookies gevolgen kan hebben voor de toegang tot bepaalde diensten die het gebruik van Cookie(s) vereisen.

 • Hoe maak je keuzes volgens je browser

Om uw browsersoftware te configureren, dient u het helpmenu van uw browser te raadplegen.

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr

ARTIKEL XX. WIJZIGING VAN HET PRIVACYBELEID

Het privacybeleid kan op elk moment worden gewijzigd, in het bijzonder als gevolg van wijzigingen in de wet- of regelgeving of als gevolg van een nieuwe behandeling die door LASHILE BEAUTY wordt toegepast.

De datum van wijziging van het privacybeleid zal op het genoemde document worden vermeld en het nieuwe privacybeleid zal van toepassing zijn op elke verbinding die na de wijziging van dit beleid tot stand komt.